Beth i'w Ddisgwyl wrth Gael Pont Ddeintyddol?

Beth yw'r weithdrefn ar gyfer cael pont ddeintyddol yn Nhwrci?

Gall pont ddeintyddol wneud i berson deimlo'n fwy hyderus yn ei ymddangosiad. Gall hefyd ei gwneud hi'n bosibl iddyn nhw gnoi fel arfer.

Pan gollir un neu fwy o ddannedd, gall effeithio ar frathiad unigolyn, gan achosi anghysur ac anawsterau wrth lyncu. Gellir osgoi'r problemau hyn trwy amnewid rhai dannedd.

Efallai y bydd angen pont os:

  • Mae dant yn dadfeilio cymaint nes ei fod yn cwympo allan neu'n cael ei dynnu gan ddeintydd.
  • Mae dant yn cael ei ddifrodi'n anadferadwy gan anaf neu ddigwyddiad.
  • Pan fo pydredd neu lid wedi cyrraedd y fath ddyfnder y tu mewn i ddant, ni all llenwad na chamlas wreiddiau fod yn ddigonol.

Daeth gweithdrefn pont ddeintyddol yn dibynnu ar y math o bont ddeintyddol.

Ar ôl trafodaeth am y cynllun triniaeth ar gyfer eich anghenion a'ch disgwyliadau, bydd eich taith gwyliau deintyddol i Dwrci yn cychwyn. Bydd ein staff yn cwrdd â chi yn y maes awyr ac yn eich trosglwyddo i'ch gwesty. Bydd eich triniaeth ddeintyddol yn cychwyn ar amser addas. 

Paratoi'r dannedd ar y naill ochr i'r bwlch yw'r cam cyntaf yn y gweithdrefn bont gonfensiynol. Gall y dannedd hwn gael ei falu gan y deintydd i gael gwared ar y pydredd. Byddent hefyd yn cymryd argraff o'r geg i gynorthwyo wrth osod y bont.

Er mwyn sicrhau'r dannedd sydd wedi torri, bydd y deintydd yn gosod pont dros dro drostyn nhw. Mae pontydd dros dro yn cynnwys strwythurau sy'n debyg i ddannedd naturiol, ond nid ydyn nhw'n barhaol. Ar ôl ychydig ddyddiau, bydd eich deintydd yn eu tynnu.

Mae'r deintydd yn tynnu'r cynhalwyr dros dro ac yn gosod y bont wirioneddol gan ddefnyddio gludyddion cryf nes bod y bont go iawn yn barod.

Ar gyfer pontydd cantilifer, mae'r weithdrefn yn union yr un fath, ond yn unig un byddai angen coron ar y dant. Gan nad oes coronau ynghlwm, mae angen cynllunio llai ar bont Maryland. Mae angen o leiaf dau apwyntiad ar gyfer unrhyw un o'r pontydd hyn.

Llawfeddygaeth fewnblannu fel arfer yw'r cam cyntaf yn y broses o osod mewnblaniadau i sefydlogi pont. Ar ôl hynny, byddai'r deintydd yn cymryd argraff o'r geg er mwyn adeiladu pont a fydd yn hawdd mynd dros y mewnblaniadau.

Beth i'w Ddisgwyl wrth Gael Pont Ddeintyddol?

Pa mor hir mae'n ei gymryd i ddod i arfer â phont ddeintyddol?

Efallai y bydd cleifion yn profi rhai gwahaniaethau yn eu ceg ar ôl cael pont ddeintyddol oherwydd ei fod yn golygu paratoi dant go iawn a llenwi gwagle. Gall hyn gynnwys y canlynol:

  • Dannedd sensitif
  • Wrth frathu i lawr, mae dolur.
  • Newidiadau yn y ffordd rydych chi'n cnoi
  • Newidiadau mewn teimlad ceg
  • Rhwystrau i leferydd

Mae yna gyfnod o addasiad ar ôl gosod pont ddeintyddol oherwydd yr addasiadau hyn. Mae hyn yn hollol normal ac yn fyrhoedlog i bob claf. Ymhob triniaeth ddeintyddol, mae yna broses o addasu i un newydd sy'n bodoli yn eich ceg. Felly, mae'n gwneud y gwahaniaethau ar ôl y weithdrefn yn eithaf normal oni bai nad ydyn nhw'n para'n rhy hir. 

Un o'r cwestiynau mwyaf cyffredin a ofynnir i ni yw pa mor hir y bydd yn ei gymryd i addasu i bont ddeintyddol. Fel rheol mae'n cymryd tua phythefnos i'r rhan fwyaf o gleifion wneud hynny addasu i bont ddeintyddol newydd. Bydd cleifion yn profi newidiadau wrth i amser fynd heibio, wrth iddynt ymgyfarwyddo â bodolaeth y bont. 

Os ydych chi'n dal i gael problemau gyda'ch pont ddeintyddol ar ôl ychydig wythnosau, gwnewch apwyntiad gyda'ch deintydd. Gall hyn nodi presenoldeb problem sy'n gofyn am gymorth deintydd.

Pontydd Deintyddol Fforddiadwy yn Nhwrci

Rydym yn darparu y pontydd deintyddol o'r ansawdd gorau yn ein clinigau deintyddol dibynadwy. Byddwch yn arbed mwy na hanner eich arian diolch i'r pontydd deintyddol fforddiadwy yn Nhwrci. Rydym yn cynnig bargeinion pecyn gwyliau pontydd deintyddol i chi sy'n cynnwys popeth sydd ei angen arnoch chi megis gwasanaethau cludo, llety a thocynnau hedfan. 

Mae'r pontydd deintyddol rhataf yn Nhwrci oherwydd bod y ffioedd deintyddol a chostau byw yn is nag mewn gwledydd eraill. Os ydych chi'n byw yn y DU, bydd y cost pontydd deintyddol yn y DU bydd hyd yn oed 10 gwaith yn ddrytach nag yn Nhwrci. Felly, beth am gael rhagorol gwyliau deintyddol yn Nhwrci a chael eich gwên yn ôl yr ydych chi erioed wedi'i eisiau.